निर्णयहरु – लमही नगर बिकास समिति

लमही नगर विकास समितिको मिति २०७८।६।५ को वैठकको निर्णय